FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU


İstanbul’da faaliyet gösteren Ateş Hukuk ve Danışmanlık, fikri ve sınai mülkiyet davaları ile ilgili olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.  Sınai mülkiyet hakları 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Sınai mülkiyet hakları; marka, patent, tasarım, faydalı model ve coğrafi işaretler gibi buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına kayıt edilmesini ve böylece bu kişilerin ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan haklardır. Sınai mülkiyet haklarında korumanın sağlanması için, ilgili patentin, tasarımın, markanın vs. tescil ettirilmesi gerekmektedir.  Tescil işlemleri ise Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılmaktadır.

Fikri Mülkiyet Hakkı

“Fikri mülkiyet, bir kişiye veya kuruluşa ait olan fikir ürünüdür; söz konusu kişi ya da kuruluş, sonradan bunu serbestçe paylaşmayı veya kullanımını belirli biçimlerde kontrol etmeyi tercih edebilir. Fikri mülkiyet hakları, “Fikir ve sanat eserlerine ait haklar” veya kısaca “Telif hakları” olarak da adlandırılmaktadır. Telif hakları, eser sahibinin hususiyetini taşıyan, ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her türlü fikir ve sanat ürünlerinin üzerinde sahip olunabilecek maddi ve manevi hakları ifade etmektedir. Telif hakları, eserin meydana getirilmesiyle kendiliğinden doğar. Korunması için tescil ettirilmesine ihtiyaç bulunmamaktadır. Eserin kamuya sunulması ile koruma şartları kendiliğinden sağlanmış olur. Kanunumuza göre; bir eserin sahibi onu meydana getiren kişidir. Bir eserin birden fazla sahibi olabilir. Sinema eserlerinde; yönetmen, özgün müzik bestecisi, senaryo yazarı eserin birlikte sahibidir. Ayrıca çizgi filmlerde animatör de eser sahipleri arasında sayılmıştır.

Sınai Mülkiyet Hakkı

Sınai mülkiyet hakları; marka, patent, tasarım, faydalı model ve coğrafi işaretler gibi buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına kayıt edilmesini ve böylece bu kişilerin ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan haklardır. Sınai mülkiyet haklarında korumanın sağlanması için, ilgili patentin, tasarımın, markanın vs. tescil ettirilmesi gerekmektedir. Bitki çeşitlerine ait ıslahçı haklar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda, diğer haklara ilişkin tescil işlemleri ise Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılmaktadır.

Marka

Bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her türlü işarettir. Tescilli bir marka, sahibine markanın kullanımına veya başkasına kullanma yetkisi verebilmesine yönelik özel bir hak sağlar.

Patent ve Faydalı Model

Sınırlı bir süre ve yer için üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini engelleme yoluyla sahibine tanınan tekel haklarıdır. Bir buluşa patent verilebilmesi için; yenilik içermesi, buluş basamağını aşması yani uzman bir kişi tarafından tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamaması ve sanayiye uygulanabilir bir nitelikte olması gerekir. Ülkemizde patent korumasında incelemeli ve incelemesiz olmak üzere iki sistem mevcuttur. İncelemeli patentte, araştırma raporundan sonra inceleme raporu düzenlenmekte olup, koruma süresi 20 yıldır. İncelemesiz patentte ise sadece araştırma raporu düzenlenirken, inceleme raporu düzenlenmemektedir ve koruma süresi 7 yıldır. Patentin koruma süresi bittiğinde buluş kamuya mal olur ve bu durumda buluş her türlü ticari kullanıma açık hale gelerek başkaları tarafından değerlendirilebilir. Her patent, sadece başvuru yapılan ülkede koruma sağlar. Başka ülkelerde de koruma isteniyorsa, koruma istenen ülkelerde de başvuru yapılması gereklidir.

Faydalı model ise, Türkiye’de ve dünyada yeni olan, sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine verilen, patent gibi koruma sağlayan bir sistemdir. Faydalı model belgesi verilmesi işlemleri, patente oranla, zaman ve masraf açısından daha elverişlidir. Faydalı modelin koruma süresi 10 yıldır ve süre bitiminde yenilenemez.

Endüstriyel Tasarım

Endüstriyel tasarımlar, bir ürünün dekoratif veya estetik yönüdür. Bu tasarımlar bir ürünü çekici, görsel olarak etkileyici kılarak ticari değerini arttırırlar. Bu nedenle tasarımlar tescil edilerek korunur. Örnek olarak, cep telefonu alırken telefonun fonksiyonu kadar şekli, boyutu, rengi ve genel görünümü de tercihlerimizi etkiler. Cep telefonunun görünümü endüstriyel tasarım tescili, içerdiği teknoloji (devreler, sensörler, pil, vs) patent tescili, üzerinde bulunan markası ise marka tescili ile korunmaktadır.

Fikri Mülkiyet alanında sunduğumuz hizmetler şunlardır:

  • Marka, patent, faydalı model, tasarım başvurusu
  • Marka, patent, faydalı model, tasarım başvurusuna itiraz
  • Marka, patent, faydalı model, tasarım yenileme ve devir
  • Marka, patent, faydalı model, tasarım adres ve ünvan değişikliği
  • Marka, patent, faydalı model, tasarım hakları ihlalinin takip edilmesi
  • Marka, patent, faydalı model, tasarım rehin, lisans ve haciz
  • Marka, patent, faydalı model, tasarım hakları tecavüzünde ihtiyati tedbir, baskın ve el koyma işlemleri