İDARE VE VERGİ HUKUKU


İdare hukuku, devlet ile bireyler arasındaki hukuki düzenlemeleri içeren, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır. İdare hukuku idarenin faaliyet ve örgütlenmesini kurallara tabi kılarak bireylerin temel hak ve hürriyetlerini güvence altına alır. Anayasamızda da belirtildiği üzere; idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.

İdarenin faaliyetlerinin yargısal yoldan denetlenmesi amacıyla; tam yargı davaları, iptal davaları, imar hukukuna ilişkin ihtilaflar, idari para cezaları, ihale hukukuna ilişkin ihtilaflar, kamulaştırma davaları ve verginin tarhı, vergi cezası kesilmesi, takdir ve tadilat komisyonu kararları gibi her türlü vergi uyuşmazlığında İdare ve Vergi Hukuku alanında uzman avukatlarımız tarafından her türlü danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir. Büromuz İdare ve Vergi Hukuk Departmanı tarafından;

  • İdarenin sorumluluğuna ilişkin davalar
  • İdari mercilerle ilgili uyuşmazlık ve itirazlar
  • İptal ve tam yargı davaları
  • Vergi uyuşmazlıkları cezaları ve iptali davaları
  • İdari Tazminat davaları
  • İdari yargılama usulü
  • Kamu Görevlilerinin Atama İşlemlerine İlişkin Davalar yürütülmektedir.